Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żukowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żukowie: www.zozzukowo.pl

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-23.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Adam Kwidzyński Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (58) 694-42-42 . Tą samą drogą można składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
Organ nadzorujący: Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Adres: ul. Pożarna 4, 83-330 Żukowo E-mail: dyrekTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Telefon: 58 694 42 42
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Do budynku Przychodni Rejonowej w Żukowie ul Pożarna 4 prowadzi wejście od ulicy Pożarnej ( trzy wejścia: od strony parkingu, i na ścianach bocznych lewej i prawej)- do wejść prowadzą podjazdy dla wózków inwalidzkich. Przychodnia Rejonowa jest zaopatrzona w wózki inwalidzkie i oferuje je do podwiezienia Pacjenta po pochylniach z parkingu do wnętrza i do pomieszczeń w których wykonywane są świadczenia opieki zdrowotnej. W przypadku udzielania jakiejkolwiek usługi lub obsługi Pacjenta przewidywanej w górnej kondygnacji Przychodni Rejonowej w Żukowie personel schodzi do tej osoby na parter, powiadomiony przez Rejestrację. W przypadku takiej potrzeby należy zwrócić się do pracownika rejestracji.

Do budynku Ośrodka Zdrowia w Baninie ul Lotnicza 31 prowadzi wejście od ulicy Lotniczej oraz wejście do windy na lewej ścianie budynku (od strony budynku ochotniczej straży pożarnej)

Do budynku Ośrodka Zdrowia w Chwaszczynie ul Żeromskiego 7 prowadzi wejście od ulicy Żeromskiego na prawej ścianie budynku - do wejścia prowadzi podjazd dla wózków inwalidzkich.

Do Punktu Lekarskiego w Leźnie 28 prowadzi wejście od szczytu budynku na poziomie gruntu.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

W budynku Przychodni Rejonowej w Żukowie dla osób na wózkach dostępne są tylko pomieszczenia na parterze. Na schodach zamontowane są poręcze. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w holu głównym

W budynku Ośrodka Zdrowia w Baninie jest dźwig osobowy, którym można dostać się na wysoki parter i piętro budynku. Na piętrze znajduje się platforma schodowa, którą można pokonać schody do gabinetów (10 i 11). Osoba niepełnosprawna chcąca skorzystać z platformy, powiadamia rejestrację o potrzebie skorzystania z platformy. Dla osób na wózkach dostępne są pomieszczenia w całym budynku. Na schodach zamontowane są poręcze. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.

W budynku Ośrodka Zdrowia w Chwaszczynie wszystkie usługi odbywają się na parterze budynku. Osoba niepełnosprawna może skorzystać z podjazdu. Schody zewnętrzne zaopatrzone są w poręcze Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w holu, wejście jest po lewej stronie rejestracji.

W budynku Punktu lekarskiego w Leźnie dostęp dla osób na wózkach do pomieszczeń na parterze znajdującym się na wysokości gruntu.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W budynkach brak powszechnego oznaczenia kontrastowego, oznaczono niespodziewane progi/ różnice wysokości.
W budynku Przychodni Rejonowe w Żukowie zapewniono możliwość przekazywania komunikatów słownych przez głośniki umieszczone w holach i poczekalniach.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkami znajdują się oznaczone miejsca dla osób z niesprawnościami:
1. Przychodni Rejonowej w Żukowie 2 miejsca
2. Ośrodek Zdrowia w Baninie 1 miejsce
3. Ośrodek Zdrowia w Chwaszczynie – brak oznaczeń
4. Punkt Lekarski w Leźnie - brak oznaczeń, ogólnie dostępny

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynków, pod warunkiem wyposażenia psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za swojego psa asystującego.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W ZOZ Żukowo brak możliwości skorzystania z tłumacza migowego na miejscu.

Dostępności informacyjno-komunikacyjnej: Kontakt z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Żukowie możliwy jest poprzez:

napisanie pisma/złożenie wniosku na adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żukowie, ul. Pożarna 4 83-330 Żukowo
Tel. 58 694 42 22 Fax. 58 694 42 46
wysłanie maila na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.